Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień i nasze w siebie podróże…”

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Jesień i nasze w siebie podróże…”, zwanego dalej „Konkursem” jest Szkółka Roślin Ozdobnych Zielone Kąty zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie przez miłośników roślin obrazów  ogrodów i przyrody nawiązujących do tematu  „Jesień i nasze w siebie podróże…”

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs „Jesień i nasze w siebie podróże…” adresowany jest do wszystkich pełnoletnich miłośników roślin.

IV.  Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres kontakt@zielonekaty.pl
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię)
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł fotografii,
 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 września 2020 r.
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

      6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

 1. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

-zamieszczenie fotografii na Facebooku

-z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

      1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 1. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 3. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sobotę 03.10.2020 r. 

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Za zajęcie I miejsca –  bon o wartości 200 zł

Za zajęcie II miejsca – bon o wartości 150 zł

Za zajęcie III miejsca –bon o wartości 100 zł

 

VII. RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do celów konkursu oraz kontaktu z Państwem. Biorąc udział w konkursie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonym zakresie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zielonekaty.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.