Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego „Mali sprzymierzeńcy ogrodów …”

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Mali sprzymierzeńcy ogrodów …”, zwanego dalej „Konkursem” jest Szkółka Roślin Ozdobnych Zielone Kąty zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie przez miłośników roślin obrazów  ogrodów i przyrody nawiązujących do tematu  „Mali sprzymierzeńcy ogrodów …”

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs  „Mali sprzymierzeńcy ogrodów …” adresowany jest do wszystkich pełnoletnich miłośników roślin.

IV.  Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres kontakt@zielonekaty.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię)
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł fotografii,
 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 19 września 2018 r.
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

      6.Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

 1. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

-zamieszczenie fotografii na facebooku

-z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

      1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 1. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 3. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 6. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas pikniku jesiennego Babie Lato 21 września 2019 r.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Za zajęcie I miejsca –  bon o wartości 200zł

Za zajęcie II miejsca – bon o wartości 150 zł

Za zajęcie III miejsca –bon o wartości 100 zł

 

VII. RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do celów konkursu oraz kontaktu z Państwem. Biorąc udział w konkursie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonym zakresie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zielonekaty.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.